Przetargi i zamówienia publiczne

Aktualne postępowania
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RRG.271.18.2017 2017-11-27 08:30 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Dynów.
RRG.271.13.2017 2017-08-25 08:30 Remont drogi dz. nr ewid. 2692/2 i 2692/1 w Dynowie ( obręb Bartkówka) w km 0+270 – 0+870, bocznej do ul. Bartkówka w Dynowie.
RRG.271.12.2017 2017-08-16 08:30 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ” Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
RRG.271.11.2017 2017-08-02 08:30 Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI ”Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
RRG.271.10.2017 2017-07-24 08:30 Rozwijanie infrastruktury społecznej przeznaczonej na działalność kulturalną poprzez remont budynku OSP przy ul. Szkolnej w Dynowie polegający na remoncie dachu i sali widowiskowej wraz ze sceną i balkonem współfinansowane przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania ...