Budżet Miasta

Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy.

Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez Burmistrza objaśnienia do projektu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa rada.

BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2015 ROK

Budżet miasta na 2015 rok stanowi Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Dynowa z dnia 29 stycznia 2015 roku - w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2015 wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2015 r.