Stawki podatku w 2023

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2023 roku

 

Podatek od nieruchomości

W 2023 roku obowiązuje Uchwała Nr XLV/290/22 Rady Miasta Dynów z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zobacz Uchwałę Nr XLV/290/22

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,07 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 2019r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr - drogi zwolnione są z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr V/25/07 Rady Miasta Dynów z dnia 7 lutego 2007r.

Zobacz uchwałę nr V/25/07.

Podatek rolny

W 2023 roku stawka podatku rolnego:

  • dla gospodarstw rolnych wynosi 175,00 zł od 1 ha przeliczeniowego (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jak użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni przekraczającej 1 ha),
  • dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi – 350,00 zł od 1 ha fizycznego.

Uchwała Nr XLV/292/22 Rady Miasta Dynów z 30 listopada 2022r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Zobacz Uchwałę Nr XLV/292/22

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2023 rok obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. (M.P. poz. 996) - wynosi 71,10 zł.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r.

Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku określa Uchwała Nr XXI/143/20 Rady Miasta Dynowa z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zobacz Uchwałę Nr XXI/143/20

  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019r. na stronach Ministerstwa Finansów
  • DT-1/A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019r.  na stronach Ministerstwa Finansów.

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. każdy podatnik posiada przypisany do niego indywidualny nr rachunku bankowego na który powinien wpłacać należności z tytułu podatków lokalnych.
indywidualne rachunki bankowe wskazane są w doręczanych decyzjach podatkowych.