Pozostałe Komisje

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DYNOWIE

Zarządzeniami Nr 17/19 z dnia 2 stycznia 2019 roku  Burmistrz Miasta Dynów powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie w następującym składzie:

 1. Pani Irena Bilska– Przewodniczący Komisji
 2. Pani Elżbieta Klaczak – Łach – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Pani Małgorzata Kasprowicz – Członek Komisji
 4. Pani Katarzyna Dziopak – Członek Komisji
 5. Pani Elżbieta Kiszka – Członek Komisji
 6. Pani Małgorzata Kuś – Członek Komisji
 7. Pan Mariusz Pilszak– Członek Komisji
 8. Pan Jan Raszewski - Członek Komisji

Siedzibą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów (II piętro, pokój 13), tel. (16) 65 21 093 wew. 30.
Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w miarę potrzeby.

Główne zadania Miejskiej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Dynowie:

 1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, przewidzianych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487) oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanymi corocznie przez Radę Miasta Dynów;
 2. wzywanie na posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu napojów alkoholowych i przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (terapii);
 3. wzywanie na posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób zgłaszających osoby nadużywające alkoholu (świadków) i przeprowadzanie z nimi rozmów motywujących oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy psychologa i terapeuty, świadczących bezpłatną pomoc dla mieszkańców Dynowa, w ramach zwartej umowy z Gminą Miejską Dynów;
 4. kierowanie osób zgłoszonych na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 5. kierowanie do Sądu Rejonowego w Rzeszowie wniosków w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby nadużywającej alkoholu oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym;
 6. opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Dynów wydanymi na podstawie art. 12, ust. 1 i 2 oraz art. 14, ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487);
 7. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 8. realizacja innych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym zadaniem Komisji jest przed wszystkim podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na ww. badanie kieruje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przypadku mieszkańców Miasta Dynów jest to Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie.

Wniosek o wszczęcie postępowania i skierowanie na leczenie odwykowe zamknięte do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie może złożyć np. rodzina, osoby uzależnionej, zakład pracy, policja, pedagog, kurator, lekarz lub pielęgniarka, pracownik socjalny.

Wniosek o podjęcie działań wobec osób uzależnionych, w tym wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego można składać w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, tj. w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, II piętro, pokój 13 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie prowadzi sprawy związane z leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu tylko i wyłącznie mieszkających na terenie Miasta Dynów. 


PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Osoba nadużywająca alkoholu w miarę narastania problemu zaczyna izolować się od negatywnych sygnałów płynących z otoczenia oraz z własnego organizmu tak, aby bronić pozytywnego myślenia na swój temat. Dlatego też niezwykle ważna jest interwencja pochodząca z zewnątrz, by uświadomić osobie uzależnionej, że potrzebuje pomocy i powinna z niej skorzystać.

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do Sądu wniosek może złożyć tylko i wyłącznie Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zgłaszanej) lub Prokuratura.

Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję o poddaniu się terapii. Jest to niezwykle trudne zadanie, ze względu na fakt, że osoby uzależnione budują świat, w którym funkcjonują na mocnych fundamentach iluzji i zaprzeczeń. Wynika to z psychologicznych aspektów choroby alkoholowej. W miarę narastania problemu osoba nadużywająca alkoholu zaczyna izolować  się od negatywnych sygnałów płynących z otoczenia oraz z własnego organizmu tak, aby bronić pozytywnego myślenia na swój temat. Dlatego też niezwykle ważna jest interwencja pochodząca z zewnątrz, by uświadomić osobie uzależnionej, że potrzebuje pomocy i powinna z niej skorzystać.

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie regulują zagadnień dotyczących kwestii związanych z motywowaniem do leczenia odwykowego. Powoduje to dużą dowolność, a istotną rolę odgrywa tu inicjatywa samej komisji w zakresie wypracowania dobrej skutecznej praktyki postępowania w takich przypadkach.

Przebieg procedury w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie wygląda następująco:

Krok 1 – Zgłoszenie

Aby zgłosić osobę na przymusowe leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek i złożyć go do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, pokój 13 w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2. Wniosek może zgłosić członek najbliższej rodziny, ale również osoba niespokrewniona, której los osoby pijącej nie jest obojętny. Ponadto wniosek o leczenie mogą złożyć instytucje, takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Kurator Sądowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

 • powodują rozkład życia rodzinnego,
 • powodują demoralizację małoletnich,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Wzór wniosku o leczenie odwykowe można otrzymać w pokoju 13 w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2.

Krok 2 – Rozmowa motywacyjna

Na rozmowę motywacyjną zapraszani są zarówno wnioskodawca, jak i osoba, której wniosek dotyczy. Stwarza to możliwość szerszego spojrzenia na problem oraz zapoznanie się z sytuacją z rożnych punktów widzenia. Rozmowę taką przeprowadza Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i składająca się z osób mających doświadczenie w zakresie uzależnień i współuzależnień.

Po przeprowadzeniu wywiadów i sporządzeniu protokołu z rozmowy ze świadkiem i z osobą zgłoszoną, osoba zgłoszona kierowana jest na badanie przez biegłych sądowych, które ma na celu ustalenie stopnia uzależnienia od alkoholu. Niezmiernie rzadko zdarza się sytuacja, że osoba przychodzi na spotkanie i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz że chce podjąć leczenie. W takim przypadku przedstawiana jest oferta pomocy psychologicznej i terapeutycznej w celu najodpowiedniejszej formy pomocy.

Jeśli osoba uzależniona nie zgłasza się na wezwania na rozmowę motywacyjną, wówczas zaproszenie wysyłane jest ponownie i dopiero po dwukrotnym niestawiennictwie osobę kieruje się na badanie przez biegłych sądowych.      

Krok 3 – Badanie w przedmiocie uzależnienia

Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadza dwuosobowy zespół biegłych sądowych złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Biegli mają wgląd w zgormadzoną dokumentację i na podstawie akt sprawy oraz rozmowy z osobą której sprawa dotyczy wydają pisemną opinię, która jest dowodem w sprawie w postępowaniu sądowym.

Zdarza się, że biegli sądowi nie stwierdzają uzależnienia od alkoholu, wówczas komisja umarza postępowanie, gdyż brak jest podstaw do skierowania sprawy na drogę sądową.

Jeżeli osoba nie zgłasza się na wezwania na badanie do biegłych sądowych wówczas sprawa kierowana jest do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego wraz ze wzmianką o nie wstawieniu się na badanie przez biegłych.

Krok 4 – Skierowanie sprawy do sądu

Wniosek o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego jest kierowany do sądu w następujących przypadkach:

 • opinia biegłych potwierdza uzależnienie od alkoholu, a osoba nie wyraża chęci podjęcia dobrowolnego leczenia,
 • osoba nie zgłosiła się na badanie przez biegłych sądowych, a z informacji zgromadzonych w sprawie wynika, iż osoba nadużywa alkoholu. Komisja nie posiada możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje tylko Sądowi Rejonowemu, który w takich przypadkach stosuje doprowadzenie przez Policję.

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi Miasto. Sąd na podstawie zebranych dowodów może wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym, lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli na oddziale szpitalnym).

Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Justyna Makuch
Odpowiedzialny za treść informacji Justyna Makuch
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 26.08.2016
Publikacja informacji 15.12.2015 22:40
Aktualizacja informacji 23.01.2019 08:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 08:05 Edycja 14
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 08:05 Edycja 13
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 08:04 Edycja 12
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 08:03 Edycja 11
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 08:02 Edycja 10
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 08:00 Edycja 9
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 07:59 Edycja 8
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 07:58 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 16.11.2017 08:05 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 26.08.2016 08:42 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 26.08.2016 08:39 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 26.08.2016 08:39 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 12:45 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2015 22:40 Publikacja 1