Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 17 maja 2019r.

21-05-2019
Stosownie do art. 1 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 17 maja 2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.7.2019 z dnia 16.05.2019r.

16-05-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.7.2019 z dnia 16.05.2019r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia.

10-05-2019
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121), zarządzam co nas
czytaj więcej o: Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.29 z dnia 7.05.2019r.

08-05-2019
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.29 z dnia 7.05.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.5.2019 z dnia 08.05.2019r.

08-05-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.5.2019 z dnia 08.05.2019r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.4222.2.2018.JG.29 z dnia 30.04.2019r.

06-05-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związkuz prowadzonym postępowaniem na wniosek Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2018 r....
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.4222.2.2018.JG.29 z dnia 30.04.2019r.

Zarządzenie Burmistrz Miasta Dynów w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 r.

30-04-2019
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art.12, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 44 ust.1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ...
czytaj więcej o: Zarządzenie Burmistrz Miasta Dynów w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 r.