Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.17 z dnia 05.04.2019r.

08-04-2019
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit I ustawy z dnia 3 października laniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, ka oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. art. 49 ustawy ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.17 z dnia 05.04.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6131.5.2019 z dnia 04.04.2019r.

04-04-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6131.5.2019 z dnia 04.04.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.5.2019 z 26.03.2019r.

26-03-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.5.2019 z 26.03.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.4.2019 z dnia 21.03.2019r.

21-03-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.4.2019 z dnia 21.03.2019r.

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2019 roku

20-03-2019
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2019 roku

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku

18-03-2019
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 31/19 z dnia 8 lutego 2019 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku przyznano dotację ...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.5.2019 z 13.03.2019r.

14-03-2019
Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam,
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.5.2019 z 13.03.2019r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.8 z dnia 11 marca 2019r.

12-03-2019
Stosownie do art. 74 tk 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infori o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.8 z dnia 11 marca 2019r.