Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2019 z 08.03.2019r.

08-03-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2019 z 08.03.2019r.

Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu

08-03-2019
W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 7 lutego 2019 r. na stronie internetowej www.dynow.pl i www.bip.dynow.pl dotyczącym otwartego naboru partnera do realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IV: Ochrona środowiska naturalnego...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu

Obwieszczenie Wojta Gminy Dynów w sprawie RIIKPiF.6220.1.2019 z dnia 28.02.2019r.

07-03-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojta Gminy Dynów w sprawie RIIKPiF.6220.1.2019 z dnia 28.02.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2019 z 27.02.2019r.

27-02-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2019 z 27.02.2019r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie znak: N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 26.02.2019r.

26-02-2019
Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie znak: N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 26.02.2019r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.4 z dnia 19 lutego 2019r.

22-02-2019
Stosownie do art. 4 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu i formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.4 z dnia 19 lutego 2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2019 z 20.02.2019r.

20-02-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2019 z 20.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

14-02-2019
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Dynów, w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi
czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej