Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja o wydaniu decyzji z dnia 17.05.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.52.2018

INFORMACJA

Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 17.05.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.52.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych", dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 566, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dynowa, 36-065 Dynów, Rynek 2 oraz w Urzędzie Gminy Dynów, 36-065 Dynów, ul. Księdza Ożoga 2, w godzinach pracy ww. urzędów.
 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 21.05.2019
Publikacja informacji 21.05.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 21.05.2019 16:23 Publikacja 1