Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP terenu Dworca Autobusowego w Dynowie

Dynów 11.04.2019r.

OBWIESZCZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZEGO WGLĄDU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DWORCA AUTOBUSOWEGO W DYNOWIE

Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Dynowa Nr XL/246/18 z dnia 2 sierpnia 2018r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu dworca autobusowego w Dynowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 18.04.2019r. – 8.05.2019r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie adres: 36 – 065 Dynów, Rynek 2, II piętro, pok. nr 15.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 29.04.2019r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie o godz. 11°°.

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Dynowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2019r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 11.04.2019
Publikacja informacji 11.04.2019
Aktualizacja informacji 11.04.2019 13:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 11.04.2019 13:28 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 11.04.2019 13:27 Publikacja 1