Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.4.2019 z dnia 26.04.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 26.04.2019r. na wniosek Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.4.2019 pn.: Budowa stacji kontroli pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie na działce nr ewid. 1788/1 położonej w Dynowie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

Dynów, dnia 26.04.2019r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 26.04.2019
Publikacja informacji 26.04.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 26.04.2019 13:03 Publikacja 1