Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.5.2019 z dnia 08.05.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 08.05.2019r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez Panią Marię Mendiuk została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.5.2019 pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach nr ewid. gr. 3224, 3242/3 położonych w Dynowie

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją                                                      

Dynów, dnia 08.05.2019r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 08.05.2019
Publikacja informacji 08.05.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2019 13:03 Publikacja 1