Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.12.2019 z dnia 22.08.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 22.08.2019r. w związku z wycofaniem wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez Panią Marię Mendiuk została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.12.2019 pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gr. 1777/5, 1777/12, 1777/13, 1779/1 położonych w Dynowie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pokój nr 15, zapoznać się z wydaną decyzją.

 

Dynów, dnia 22.08.2019r.

BURMISTRZ MIASTA DYNOWA

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 22.08.2019
Publikacja informacji 22.08.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 22.08.2019 13:20 Publikacja 1