Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.14.2019 z dnia 29.07.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)                                            

ZAWIADAMIAM

że w dniu 25.07.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez Panią Marię Mendiuk w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.14.2019 pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gr. 2306, 2305, 2308, 2309, 2304, 844/2 położonych w Dynowie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie  pokój nr 15  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 

Dynów, dnia  29.07.2019r. 

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

                                                                            

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 29.07.2019
Publikacja informacji 29.07.2019
Aktualizacja informacji 29.07.2019 13:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 29.07.2019 13:13 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 29.07.2019 13:12 Publikacja 1