Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.7.2019 z dnia 25.07.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 25.07.2019r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Hanaka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.7.2019 pn.: „Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi przy ul. Grunwaldzkiej, 1 Maja, Jana Pawła II oraz Dworskiej w Dynowie“ na działkach nr: 2021/2, 2021/3, 2021/4, 2004/1, 2005, 2006/1, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 1822/7, 1823/1, 3217/5, 3213, 1851/1, 1851/2, 1853, 1854, 1855, 1856, 1859, 1975/1, 1822/4, 1821/2, 1811/6, 1816/2, 1814, 1810/8, 1807/6, 1807/4, 3251, 1805, 1804/3, 2066/3, 2066/5, 2066/9, 2057/2, 2057/1, 2056, 2055/4, 2055/2, 2055/3, 2054/1, 2054/2, 2053/1, 2053/2, 2061/2, 2061/11, 2061/5, 2061/4, 2068/1, 3212/1, 2063, 2064/4, 2064/3, 2065/4, 2065/5, 2065/11, 2065/3, 2065/8, 2065/7, 2006/2, 1823/2, 2066/8, 2085, 2062, 1547/2, 844/2, 2059, 2000/6, 1787, 3210/1, 2055/5 położonych w Dynowie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pokój nr 15, zapoznać się z wydaną decyzją.

Dynów, dnia 25.07.2019r.

BURMISTRZ MIASTA DYNOWA

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 25.07.2019
Publikacja informacji 25.07.2019
Aktualizacja informacji 25.07.2019 13:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 25.07.2019 13:21 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 25.07.2019 13:19 Publikacja 1