Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.9.2019 z dnia 5.08.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 05.08.2019r. na wniosek Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2, 36 - 065 Dynów reprezentowanej przez Pana Tomasza Hanaka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.9.2019 pn.: Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi przy ul. Grunwaldzkiej, 1 Maja, Jana Pawła II oraz Dworskiej w m. Dynów na działkach nr ewid. gr. 2000/6, 1859, 1855, 1854, 1853, 1851/2, 1851/1, 1823/2, 844/2, 1821/2, 1816/2, 1811/6, 1814, 1810/8, 1805, 1804/3, 1547/2, 1787, 1786, 2057/1, 2056, 2055/4, 2055/5, 2054/1, 2054/2, 2053/1, 2053/2, 2059, 2061/2, 2085, 2061/11, 2061/5, 2068/1 położonych w Dynowie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim  w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

 

Dynów, dnia 05.08.2019r. 

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 05.08.2019
Publikacja informacji 05.08.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 13:20 Publikacja 1