Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2019 z 21.01.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)                                            

ZAWIADAMIAM

że w dniu 16.01.2019r., po uzupełnieniu wniosku złożonego w dniu 04.01.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez Panią Marię Mendiuk w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.1.2019 pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach nr ewid. gr. 6332/1, 6332/13, 6332/3 położonych w Dynowie.

 Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie  pokój nr 15  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i zastrzeżenia. 

                                                             

Dynów, dnia  21.01.2019r.                     

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

                                                                            

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 21.01.2019
Publikacja informacji 21.01.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 21.01.2019 13:50 Publikacja 1