Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.13.2016 z dnia 11.01.2017r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.), w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że, w dniull.01.2017 r. na wniosek Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.13.2016 p.n.; „Budowa przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, w rejonie ul. Plażowej i Bartkówki w Dynowie ", na działkach nr ewid. gr. 5674/9, 5674/10, 5615, 5677, 1893/4, 1893/1, 1893/2, położonych w Dynowie, obręb Dynów oraz na działkach nr ewid.gr. 925, 1067/2, 163/1, 2726/1, 2726/2, 2722, 2723, 2721, 2704, 2705, 2702, 2699/2, 2707,2699/1, 2693, 2692/2, 3673 położonych w Dynowie, obręb Bartkówka.
Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pokój nr 15, zapoznać się z wydaną decyzją.
 

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Tadeusz Bujdasz
Odpowiedzialny za treść informacji Tadeusz Bujdasz
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 11.01.2017
Publikacja informacji 12.01.2017
Aktualizacja informacji 12.01.2017 13:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 12.01.2017 13:30 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 12.01.2017 13:29 Publikacja 1