Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.16.2017 z dnia 14.11.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) 

ZAWIADAMIAM

że, w dniu 14.11.2017 r. na wniosek  Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.16.2017 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bartkówka w Dynowie“ na działkach nr : 526/14; 526/13; 526/2; 526/16; 526/12; 526/3; 526/1; 525/2; 524/2; 523; 522/1; 522/2; 521/1; 520; 519; 518; 517; 513; 511; 505/2; 1121; 504; 422/1; 422/2; 423; 418; 469; 416/1; 414/2; 414/1; 413/2; 404/5; 404/7; 404/6; 394; 393; 392; 383/7; 383/6; 383/4; 383/3; 371; 304/1; 304/2; 288; 287; 286; 275; 285; 283; 163/3; 175; 179/1; 179/4; 179/3; 174; 180; 178; 173; 177; 171/1; 170/1; 197/1; 483; 484; 42/3; 485; 488; 487; 489; 490; 491; 493; 496; 495; 494; 492; 804; 806/1  położonych w Dynowie, obręb Bartkówka.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia może w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

Dynów, dnia  14.11.2017 r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

                                                                            

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 14.11.2017
Publikacja informacji 14.11.2017

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 14.11.2017 11:00 Publikacja 1