Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2018 z dnia 15.06.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że, w dniu 30.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez Panią Marię Mendiuk w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.2.2018 pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gr. 3141/70 i 3141/63  położonych w Dynowie w rejonie ul. Konopnickiej.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie  pokój nr 15  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 

                                                            

 

 

 

 

Dynów, dnia  15.06.2018 r.                      BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

                                                                            

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 15.06.2018
Publikacja informacji 15.06.2018

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 15.06.2018 12:45 Publikacja 1