Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.4.2018 z dnia 28.06.2018r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )

ZAWIADAMIAM

że, w dniu 25.06.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.4.2018 pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej (dz. nr 6005/2) ul. Karolówka w Dynowie wraz z linią energetyczną kablową“ na działkach nr 5903, 6005/2, 5704/4, 5704/2, 5703, 5702, 6006/1, 6006/2, 6008, 6009, 6010, 6012/1, 6013 położonych w Dynowie, obręb Dynów       

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie  pokój nr 15  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 

Dynów, dnia  28.06.2018 r.                     

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

                                                                            

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 28.06.2018
Publikacja informacji 28.06.2018

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 28.06.2018 15:06 Publikacja 1