Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.6.2019 z dnia 06.06.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 06.06.2019r., na wniosek Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.6.2019 pn.: Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Miasta Dynów – etap III“, na działkach  nr ewid. gr 5283/1, 5308, 4847/5, 1865/9, 2074/9, 2776, 2777/2 położonych w Dynowie, obręb Dynów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

Dynów, dnia  06.06.2019r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

                                                                             

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 06.06.2019
Publikacja informacji 06.06.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 06.06.2019 10:12 Publikacja 1