Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.7.2018 z dnia 12.09.2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 12.09.2018r. na wniosek Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.7.2018 pn.Utworzenie strefy rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi i seniorów polegającej na budowie:
- boiska wielofunkcyjnego , placu zabaw, siłowni zewnętrznej, parkingu,
- niezbędnych urządzeń budowlanych i obiektów infrastruktury technicznej”
na działkach  nr 3673, 1946/2, 1946/3, 2704, 2702, 2699/2 położonych w Dynowie, obręb Bartkówka.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

Dynów, dnia 12.09.2018 r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 12.09.2018
Publikacja informacji 12.09.2018
Aktualizacja informacji 12.09.2018 14:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 12.09.2018 14:46 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 12.09.2018 14:46 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 12.09.2018 14:43 Publikacja 1