Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2018 z dnia 20.07.2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) 

ZAWIADAMIAM

że, w dniu 20.07.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.9.2018  Inwestycja pn. „Modernizacja stadionu miejskiego” polegająca na przebudowie i rozbudowie boiska, budowie trybuny dla widzów, parkingu, dojść, dojazdu wraz z niezbędnymi: urządzeniami budowlanymi, murami oporowymi i obiektami infrastruktury technicznej na działkach nr 3224, 6328, 6329 położonych w Dynowie, obręb Dynów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może w ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie  pokój nr 15  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 

Dynów, dnia  20.07.2018 r.

BURMISTRZ   MIASTA DYNOWA

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 20.07.2018
Publikacja informacji 20.07.2018

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 20.07.2018 18:07 Publikacja 1