Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP-II-7331/32/09 z dnia 09.02.2017r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DYNOWA


Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu na wniosek Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2 w dniu 02.10.2009 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RJRP- II -7331/32/09 p.n.;
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Dynowa - III etap w rejonie ulic Wierzbowa, Łazienna, Piłsudskiego, Wąska, Wuśki, Głęboka, Rogozów, Jaklów, Kolejowa, Plażowa, Karolówka, Gruntowa, Żurawiec, Kaniowiec" na działkach nr 6213/1, 6213/2, 6213/3, 6214, 6215, 6216, 6148, 6217, 6218, 6247. 6219. 6227, 6228, 6229/1. 6229/2. 2000/4 w Dynowie.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2 w pokoju nr 15.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dynów, dnia 09.02.2017 r.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Tadeusz Bujdasz
Odpowiedzialny za treść informacji Tadeusz Bujdasz
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 09.02.2017
Publikacja informacji 09.02.2017

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 09.02.2017 12:01 Publikacja 1