Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.5.2019 z 13.03.2019r.

Dynów, dnia 13.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewiden. 6299/1 położonej w miejscowości Dynów z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku; ul. M. Konopnickiej 15, 37-200 Przeworsk zostały zebrane dowody i materiały pozwalające na wydanie decyzji administracyjnej. Stosownie do art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. W terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój nr 4 w godzinach urzędowania oraz zgłosić swoje uwagi.
Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w BIP.

Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 13.03.2019 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel-Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel-Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 13.03.2019
Publikacja informacji 14.03.2019
Aktualizacja informacji 14.03.2019 09:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 14.03.2019 09:20 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 14.03.2019 09:17 Publikacja 1