Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.66.2016 z dnia 20.10.2016 r.

Dynów, dnia 20.10.2016 r.

RRG.III.6131.66.2016


Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 23 ze zm.), w związku z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.10.2016 r. została wydana decyzja dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie drzew w gatunku żywotnik zachodni (6 sztuk) rosnących na nieruchomości nr ewid. 6299/1 położonej w miejscowości Dynów.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa -zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dynów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Dynów, ul. Rynek 2, pokój nr 4 w godzinach urzędowania.
Na przedmiotową decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dynowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 20.10.2016
Publikacja informacji 24.10.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 24.10.2016 13:51 Publikacja 1