Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 04.04.2018 r.

RRG.III.6131.7.2018

Dynów, dnia 04.04.2018 r.

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018, poz. 142 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.04.2018 r. została wydana decyzja dotycząca zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr ewid. 6299/2, 6299/1, 6301/2 położonych w miejscowości Dynów z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa —zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Dynów, ul. Rynek 2, pokój nr 4 w godzinach urzędowania. Na przedmiotową decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dynowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło: 4.04.2018 r.
 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel-Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 04.04.2018
Publikacja informacji 05.04.2018
Aktualizacja informacji 06.04.2018 07:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 06.04.2018 07:41 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 06.04.2018 07:40 Publikacja 1