Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 6.05.2016r.

Dynów, dnia 6.05.2016 r.

RRG.III.6220.5.2016

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz.353).

zawiadamiam


że w dniu 6.05.2016r. Burmistrz Miasta Dynów wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:„Budowa przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Plażowej i Bartkówki w Dynowie"


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 Kpa -zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dynów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Dynów, ul. Rynek 2, pokój nr 4 w godzinach urzędowania.
Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel-Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel-Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 06.05.2016
Publikacja informacji 06.05.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 06.05.2016 15:01 Publikacja 1