Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 23.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Dynów
z dnia 23.02.2017 roku


Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z póż. zm.),
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Dynów".


W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm.), W dniu 18.01.2017 wykonawca jako pełnomocnik Burmistrza Miasta Dynów wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Dynów" uzasadniając wniosek informacją, że dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko w tym na przyrodę. W odpowiedzi otrzymano:

  • opinię     RDOŚ    z    dnia     15.02.2017    znak:    WOOŚ.410.1.13.2017.AP.4    stwierdzającą, że przedmiotowy projekt nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  • opinię  PPWIS z dnia  16.02.2017 znak SNZ.9020.1.13.2017.BW  uzgadniającą  pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia takiej oceny.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Dynów".

Przedmiotowy projekt obejmuje obszar Gminy Miejskiej Dynów. Celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii
pochodzącej   ze   źródeł  odnawialnych,   redukcji   zużycia   energii   finalnej   poprzez   podniesienie efektywności energetycznej;
Z analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wynika, iż:

  • realizacja   ustaleń   przedmiotowego   dokumentu   nie  spowoduje   znacząco   negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na elementy środowiska przyrodniczego - gatunki roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, a w szczególności nie wpłynie znacząco negatywnie na cele ochrony obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, ich spójność i integralność oraz inne formy ochrony przyrody, w tym przyrodę obszaru chronionego krajobrazu,
  • przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

Wdrożenie zapisów przedmiotowego dokumentu wpłynie pozytywnie na środowisko, w szczególności na warunki życia i zdrowie ludzi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów
2)  na stronie internetowej Urzędu Miasta Dynów

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 23.02.2017
Publikacja informacji 24.02.2017

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 24.02.2017 09:13 Publikacja 1