Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie Ośrodka Turystycznego "Błękitny San" w Dynowie

Dynów 16.01.2019r.

OBWIESZCZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W REJONIE OŚRODKA TURYSTYCZNEGO „BŁĘKITNY SAN” W DYNOWIE

Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945) oraz art. 39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Dynowa Nr XXXI/189/17 z dnia 29 września 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San” w Dynowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 25.01.2019r. – 14.02.2019r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie adres: 36 – 065 Dynów, Rynek 2, II piętro, pok. nr 15

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 28.01.2019r. w Urzędzie Miejskim w Dynowie o godz. 11°°.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Dynowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.03.2019r.

 

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 16.01.2019
Publikacja informacji 16.01.2019
Aktualizacja informacji 16.01.2019 08:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 16.01.2019 08:06 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 16.01.2019 07:53 Publikacja 1