Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE o zawarciu porozumienia w sprawie RIRP.6733.17.2017 z dnia 27.10.2017

RIRP.6733.17.2017

Dynów, dnia 27.10.2017r.


OBWIESZCZENIE

o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 dalej „Kpa") oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 dalej „Uopizp) w związku z postepowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii średniego napięcia 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. : 3031, 3006/2, 3005, 3030, 3029, 3001, 2978,2977, 2975, 2974, 281012, 2682, 2681, 2814/1, 2813/1, 2812/1, 2603/1, 2602, 2599, 2643, 2658, 2660, 266111, 2661/3, 2664, 2672/2, 2668, 2669, 2671, 2673/2, 2504/1, 2503, 2563/1 położonych w Dynowie oraz na działkach nr ewid. : 1190, 1191, 1192, 1206, 1207/1, 1189 położonych w Lubnie (Gmina Dynów)

zawiadamiam strony postępowania

że zgodnie z art. 51 ust. 3 uopizp w związku z art. 19 Kpa organem właściwym do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Burmistrz Miasta Dynów, gdyż przedsięwzięcie w większej części jest zlokalizowane na terenie miasta Dynów. Przez teren wsi Łubno gm. Dynów przebiega mniejsza część przedsięwzięcia; oraz że dnia 26.10.2017r. zawarto porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Dynów a Wójtem Gminy Dynów, w którym powyższe strony zgodnie stwierdzają, iż większy obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Dynów i w związku z tym stosownie do art. 51 ust. 3 uopizp organem właściwym do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Burmistrza Miasta Dynów w porozumieniu z Wójtem Gminy Dynów na terenie, której to Gminy zlokalizowany jest mniejszy obszar w/w inwestycji. W niniejszym porozumieniu Burmistrz Miasta Dynów zobowiązuje się do prowadzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w/w przedsięwzięcia w porozumieniu z Wójtem Gminy Dynów, do informowania o w/w czynnościach podejmowanych w ramach niniejszego postępowania i wpływającym materiale dowodowym, poprzez przesyłanie kopii wysyłanych pism, wydawanych aktów administracyjnych, zawiadomień, otrzymywanych opinii i uzgodnień oraz przesyłania wszelkich zawiadomień kierowanych do stron postępowania. Z uwagi na fakt, że w powyższym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BlP Miasta Dynów i BIP Gminy Dynów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 27.10.2017
Publikacja informacji 27.10.2017
Aktualizacja informacji 27.10.2017 09:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 27.10.2017 09:04 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.10.2017 09:03 Publikacja 1