Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.6.2017.KR.5 z dnia 27.09.2017r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania a środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 1 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z wnioskiem Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów w imieniu której występuje pełnomocnik — Pani Teresa Syc — Wójcik, NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp. j., ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bartkówka w Dynowie";

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

  1. o wszczęciu dnia 26 września 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji;
  2. wezwaniu w dniu 26 września 2017 r. pełnomocnika Inwestora, do uzupełnienia przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie ww. decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Agnieszka Pastuszczak
Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji IrenaWeselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 27.09.2017
Publikacja informacji 02.10.2017
Aktualizacja informacji 03.10.2017 20:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 03.10.2017 20:19 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 03.10.2017 20:13 Publikacja 1