Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.17 z dnia 05.04.2019r.


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit I ustawy z dnia 3 października laniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, ka oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 stycznia 2019 r. Gminy Miejskiej Dynów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej, bocznej ul. Bartkówka w km 0+000 — 1+655, m. Dynów - Bartkówka",

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o uzupełnieniu w dniu 01 kwietnia 2019 r. przez Inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia,
2) o wystąpieniu w dniu 05 kwietnia 2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
3) o wystąpieniu w dniu 05 kwietnia 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 -15.30.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
(-) Wojciech Wdowik

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 08.04.2019
Publikacja informacji 08.04.2019
Aktualizacja informacji 08.04.2019 14:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 08.04.2019 14:55 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 08.04.2019 14:54 Publikacja 1