Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.24 z dnia 23.04.2019r.

WOOŚ.420.17.3.2019.NH.24

OBWIESZCZENIE   

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 stycznia 2019 r. Gminy Miejskiej Dynów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej, bocznej ul. Bartkówka w km 0+000 — 1+655, m. Dynów - Bartkówka",

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, opinii z dnia 10 kwietnia 2019 r., znak: PSNZ.4540.63.2019, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
2) o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, opinii z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: RZ.RZŚ.436.220.2019.BD, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
3) o wydaniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj, w godzinach 7.30 -15.30.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
(-) Wojciech Wdowik

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 23.04.2019
Publikacja informacji 25.04.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 25.04.2019 07:24 Publikacja 1