Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.29 z dnia 7.05.2019r.

WOOŚ.420.17.3.2019.NH.29

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 stycznia 2019 r. Gminy Miejskiej Dynów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej, bocznej ul. Bartkówka w km 0+000 – 1+655, m. Dynów - Bartkówka”,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

W terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w pokoju 46 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach pracy Urzędu. Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
Wojciech Wdowik

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 08.05.2019
Publikacja informacji 08.05.2019
Aktualizacja informacji 10.05.2019 11:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 10.05.2019 11:23 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 10.05.2019 11:23 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 10.05.2019 11:22 Publikacja 1