Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.35 z dnia 3 czerwca 2019r.

WOOŚ.420.17.3.2019.NH.35

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 stycznia 2019 r. Gminy Miejskiej Dynów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej, bocznej ul. Bartkówka w km 0+000 – 1+655, m. Dynów
- Bartkówka”,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 03 czerwca 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej, bocznej ul. Bartkówka w km 0+000 – 1+655, m. Dynów - Bartkówka”.

W dniach od 05 czerwca 2019 r. do 05 lipca 2019 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 46 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dynowie, w godzinach pracy tych Urzędów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 04.06.2019
Publikacja informacji 04.06.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 07.06.2019 13:26 Publikacja 1