Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.4 z dnia 19 lutego 2019r.

Rzeszów, dnia 19 lutego 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 4 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu i formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 stycznia 2019 r. Gminy Miejskiej Dynów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej, bocznej ul. Bartkówka w km 0+000 — 1+655, m. Dynów - Bartkówka",

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o wszczęciu w dniu 13 lutego 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 — 15.30.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 19.02.2019
Publikacja informacji 22.02.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 22.02.2019 14:51 Publikacja 1