Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.4222.2.2018.JG.29 z dnia 30.04.2019r.

WOOŚ.4222.2.2018.JG.29

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związkuz prowadzonym postępowaniem na wniosek Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2018 r., znak: N-VIII.7820.1.52.2018, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 26 kwietnia  2019 r., znak: WOOŚ.4222.2.2018.JG.28, uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia, w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Ww. postanowienie znajduje się do wglądu w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 42 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) oraz siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w godzinach pracy Urzędów.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 06.05.2019
Publikacja informacji 06.05.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 06.05.2019 12:37 Publikacja 1