Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2012.AD.261 z dnia 26.07.2018r.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 Rzeszów; dnia 26 lipca 2018 r.

WOOŚ.442.1.2012.AD.261

 OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w związku z toczącym się postępowaniem transgranicznym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn;

 REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 1. Dnia 12 czerwca 2018 r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, strona ukraińska udostępniła zaktualizowaną (od roku 2012) dokumentację dotyczącą przedmiotowego przedsięwzięcia w języku rosyjskim;
 2. W dniach od 30 lipca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. każdy może zapoznać się z jej treścią. Wyciąg z przedłożonej dokumentacji, w tłumaczeniu na język polski, w zakresie możliwych oddziaływań transgranicznych oraz podsumowanie dotyczące zaktualizowanej dokumentacji dla planowanego zadania, w wersji papierowej, znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 45, w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: http://rzeszow.rdos.gov.pl/aktualnosci;
 3. Całość dokumentacji dotyczącej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn, w języku rosyjskim, dostępna jest na stronie internetowej NNEGC Energoatom pod adresem:
  http://www.energoatom.kiev.ua/ua/buildon/public.htm?m=pubs&t=rec&id=28752
 4. W terminie określonym w pkt 2 można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
  35-001 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 38
  Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 27.07.2018
Publikacja informacji 27.07.2018
Aktualizacja informacji 02.08.2018 14:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 02.08.2018 14:09 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 02.08.2018 14:08 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 02.08.2018 14:07 Publikacja 1