Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 z dnia 25.06.2020r.

WOOŚ.442.1.2020.AD.5

Rzeszów; dnia 25 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Pismem z dnia 26 maja 2020 r., znak: 7976/2020-1.7/bk, Republika Słowacji przekazała notyfikację o rozpoczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." 2. W dniach od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca 2020 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sporządzoną w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu, po uprzednim umówieniu wizyty w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7.30 — 15.30: telefonicznym (tel. 17 785 00 44) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej. 3. W terminie określonym w pkt 2 można również zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie, na zasadach określonych powyżej. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
(-) Wojciech Wdowik (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel-Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 01.07.2020
Publikacja informacji 01.07.2020

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 01.07.2020 13:40 Publikacja 1