Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego z dn. 29.06.2018

Dynów, dnia 29.06.2018r.

OBWIESZCZENIE
o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257), oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV Dynów — Dylągowa na odcinku „Las Dyiągowa" od słupa 95 do słupa 118 na działkach o nr ewid.: 271, 1149, 2978/1, 244 położonych w Dylągowej oraz na działkach o nr ewid.: 2692/1, 2685, 3183, 3139, położonych w Bartkówce (Miasto Dynów).

zawiadamiam strony postępowania

że zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art. 19 Kpa organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Wójt Gminy Dynów, gdyż przedsięwzięcie w większej części jest zlokalizowane na terenie gminy Dynów. Przez teren miasta: Dynów ul. Bartkówka (Gmina Miejska Dynów) przebiega mniejsza część przedsięwzięcia: oraz, że w dniu 27.06.2018r., zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Dynów a Burmistrzem Miasta Dynów, w którym powyższe strony zgodnie stwierdzają, iż większy obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Dynów, i w związku z tym stosownie do art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Wójt Gminy Dynów, ale w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Dynów, na terenie której zlokalizowany jest mniejszy obszar w/w inwestycji.

W niniejszym porozumieniu Wójt Gminy Dynów zobowiązuje się do prowadzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w/w przedsięwzięcia w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Dynów, do informowania Burmistrza Miasta Dynów o czynnościach podejmowanych w ramach tego postępowania i wpływającym materiale dowodowym poprzez przesyłanie kopii wysyłanych pism, wydawanych aktów administracyjnych, zawiadomień, otrzymywanych opinii i uzgodnień, do przesyłania wszelkich zawiadomień kierowanych do stron postępowania.

Z uwagi na fakt, że w powyższym postępowaniu liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa stronom postępowania do wiadomości zostanie przekazane zawiadomienie o zawarciu niniejszego porozumienia poprzez umieszczenie w BIP Gminy Dynów i BIP Miasta Dynów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dynów i tablicy ogłoszeń Gminy Miejskiej Dynów.

Wójt Gminy Dynów
inż. Krystyna Sówka

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wójt Gminy Dynów - Krystyna Sówka
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 02.07.2018
Publikacja informacji 02.07.2018
Aktualizacja informacji 02.07.2018 13:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 02.07.2018 13:09 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 02.07.2018 13:09 Publikacja 1