Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie OS-III.7011.1.49.2016.JC z dnia 6.06.2016 r.

Rzeszów, 2016-06-06

OBWIESZCZENIE

Na    podstawie    art     39    ust     1    ustawy    z    dnia    3    października    2008    r o    udostępnianiu   informacji   o   środowisku   i   jego   ochronie,    udziale   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U   z 2016 r., poz 353) Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości:

  1. W   dniu   12   maja   2015   r    przystąpiono   do   opracowania   projektu   aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO)   wraz   z   planem   inwestycyjnym   stanowiącym   załącznik   WPGO   oraz Prognozy oddziaływania projektu WPGO na środowisko.
    Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości. Ma na celu wprowadzenie, zgodnego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w sposób gwarantujący ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości, a także uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.
  2. Projekty w/w dokumentów znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa    Podkarpackiego,    Al.    Łukasza    Cieplińskiego    4,    35-010    Rzeszów, Departament Ochrony Środowiska, pokój 406 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej: www.wrotapodkarpackie.pl > Biuletyn Informacji Publicznej  >   Województwo  Podkarpackie   >   Informacja  o  środowisku  > Gospodarka odpadami > Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognoza oddziaływania projektu WPGO na środowisko.
  3. Uwagi i wnioski do projektów dokumentów należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na w/w stronie internetowej, pisemnie na adres.  Urząd Marszałkowski Województwa           Podkarpackiego,           Departament          Ochrony Środowiska. Al.   Łukasza  Cieplińskiego 4,  35-010  Rzeszów  lub  elektronicznie  na  adres  e-mail srodowiskotSjpodkarpackie.pl do dnia 8 lipca 2016 r.
  4. Organem   właściwym   do   rozpatrzenia   uwag   i   wniosków  jest   Zarząd   Województwa Podkarpackiego

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Zarząd Województwa Podkarpackiego
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 06.06.2016
Publikacja informacji 09.06.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 09.06.2016 12:16 Publikacja 1