Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

OGŁOSZENIE
o naborze na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Dynów  zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Dynów, w zakresie ochrony zdrowia
i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rozwoju sportu w 2016 na terenie Miasta Dynów. 

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm), Burmistrz Miasta Dynów ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Miasta Dynów w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rozwoju sportu, których realizacja odbędzie się w 2016 roku na terenie Miasta Dynów.

 I. Informacje ogólne

  1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
  3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
  4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
  5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Dynów w drodze zarządzenia.
  6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Miejskiej Dynów, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotu biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

  • udział w posiedzeniach komisji;
  • zapoznanie się z ofertami;
  • sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
  • ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rozwoju sportu w 2016 na terenie Miasta Dynów oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój 10, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 22 lutego 2016 roku.

Wszelkich informacji dotyczących naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej udzielają: Joanna Jarosz, tel. (16) 65 21 093 wew. 30, e-mail: , pok. 13 i Jan Prokop, tel. (16) 65 21 093 wew. 36, e-mail: , pok. 11a.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Joanna Jarosz
Odpowiedzialny za treść informacji Joanna Jarosz
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 02.02.2016
Publikacja informacji 02.02.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 02.02.2016 13:24 Publikacja 1