Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZGK w Dynowie
nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

 OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 2 o powierzchni użytkowej 52,20 m2 usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-usługowym, położonym przy ul. Handlowej 14 w Dynowie, na obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej z usługami. Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

 

Pomieszczenie

Powierzchnia [m2]

pomieszczenie główne

zaplecze

wc

38,00

11,38

2,82

RAZEM

52,20

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna i wodociągowa, kanalizacja, w.c., ogrzewanie-brak

CENA WYWOŁAWCZA NAJMU 1 m2 pow. użytk. - 18,00 zł netto miesięcznie

WADIUM – 2000,00 zł

MINIMALNE POSTĄPIENIE - 1,00 zł/ m2 pow. użytk.

Uwaga: przekazanie lokalu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.


Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie przy ul. Rynek 13 (pokój nr 5, I piętro).

Wadium powinno być wpłacone w gotówce na konto bankowe ZGK nr: 30 9093 0007 2001 0000 0130 0001 w terminie do 06 marca 2017 r. z dopiskiem: „Wadium za lokal użytkowy” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 06.03.2017 r. Uiszczenie wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg będzie zaliczone na poczet kaucji (wylicytowana kwota czynszu brutto za dwa miesiące), pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Umowa najmu z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta w terminie do 8 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Najemca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości, do ponoszenia drobnych nakładów związanych z przedmiotem najmu tj. – naprawy ścian, drzwi, okien, podłóg, instalacji elektrycznej wewnątrz i wod. -kan. lokalu , itp. oraz do zawarcia stosownych umów i ponoszenia kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych, dostarczeniem energii elektrycznej, wody oraz odprowadzaniem ścieków.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpłacenie wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.

Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z projektem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom oraz stanem  technicznym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem przetargu.

Cena czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ustalona w przetargu jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dynowie pokój nr 6, 8, I piętro lub telefonicznie /016/ 65-21-092
Uwaga: W lokalu znajduje się wyposażenie sklepu będące własnością dotychczasowego najemcy. Osoba wyłoniona jako najemca lokalu winna w dniu przeprowadzenia przetargu złożyć oświadczenie o zamiarze wykorzystania tego sprzętu lub o konieczności jego usunięcia przed przekazaniem lokalu. Szczegóły nabycia lub innych umów potwierdzających uprawnienia najemcy do ww. wyposażenia należy ustalić dotychczasowymi najemcami i przedłożyć w ZGK co najmniej na 2 dni przed przekazaniem lokalu.

Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem ZGK.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Ogłoszenie wywiesza się do dnia 07 marca 2017 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Artur Owsiany (ZGK)
Odpowiedzialny za treść informacji Artur Owsiany
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 24.02.2017
Publikacja informacji 24.02.2017
Aktualizacja informacji 24.02.2017 13:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 24.02.2017 13:39 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 24.02.2017 13:38 Publikacja 1