Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 5582/1 o pow. 0,0392 ha, z 15.06.2020r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 15.06.2020 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 65), w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

o prowadzonym pod sygnaturą N-V1.7570.53.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość (przeznaczoną pod budowę obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk Grabownica Starzeńska), oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Dynowa, obręb 0001 Dynów, jako działka nr 5582/1 o pow. 0,0392 ha.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo rzeczowe do działki nr 5582, z podziału której powstała działka nr 5582/1, mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługuj ące im prawo, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie (w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń) w Wydziale Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego — Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 16, od poni&ziałku do piątku w godz. 734 - 153°, we wtorek w godz. 8°° - 16°°, (tel. 16-678-50-51 wew. 214).

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Józef Mudryk
Odpowiedzialny za treść informacji Józef Mudryk
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 22.06.2020
Publikacja informacji 24.06.2020

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 24.06.2020 13:51 Publikacja 1