Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Zarządzenie Burmistrz Miasta Dynów w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/19
BURMISTRZA MIASTA DYNÓW

z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku na dziecko uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art.12, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 44 ust.1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się w miesiącu kwietniu 2019 roku pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

2. Ustala się po aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podstawową kwotę dotacji na rok 2019 dla Przedszkola miejskiego w Dynowie w wysokości 6.557,87 zł  (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem zł, osiemdziesiąt siedem gr) – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:

  1. aktualizację wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2019, o której mowa w § 1 zarządzenia;
  2. statystyczną liczbę uczniów w Przedszkolu Miejskim w Dynowie, według stanu z dnia 30 września 2018 roku w Systemie Informacji Oświatowej.

§ 3. Podstawowa kwota dotacji określona w § 1 zarządzenia, stanowi podstawę wypłacenia dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej Dynów, począwszy od maja 2019 roku, do czasu kolejnej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przewidzianej do dokonania w październiku 2019 roku oraz stanowi podstawę dokonania wyrównania kwot dotacji wypłaconych w miesiącach styczeń – kwiecień 2019 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dynów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Peszek
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Peszek
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 30.04.2019
Publikacja informacji 30.04.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 10.05.2019 12:00 Publikacja 1