Gospodarka odpadami

Informacja Gminy Miejskiej Dynów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015r.

INFORMACJA
GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2015 r.:

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016, poz. 250) informuję o:

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
  Gospodarka Komunalna Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
 2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady    komunalne od właścicieli   nieruchomości   Gminy   Miejskiej   Dynów,    zmieszanych    odpadów komunalnych   odpadów   zielonych   oraz  pozostałości   z   sortowania   odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  P.H.P.U. „ZAGRODA" Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 38 B, 38-100 Strzyżów
 3. Poziomy odzysku osiągnięte w 2015 roku:
  Korzystając z danych przekazanych w sprawozdaniach półrocznych przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
  Poniżej wskazano poziomy osiągnięte w 2015 r. przez Gminę Miejską Dynów
  -  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 1,52 %
  -  recyklingu,   przygotowania   do   ponownego   użycia   następujących   frakcji   odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 39,0 %
  -  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %
 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
  a) Prowadzący Międzygminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Dynów:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów
  b) Adres Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: MPSZOK przy ul. Wuśki 126, 36-065 Dynów
  Międzygminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą drugą i ostatnią sobotę każdego miesiąca w godzinach 9.00 do 14.00.
  c)  Punkty zbierania przeterminowanych leków:
  - Apteka „GALENA" ul. Handlowa 4, 36-065 Dynów
  - Apteka „Pod Zegarem" ul. Kazimierza Wielkiego 1/3, 36-065 Dynów.
 5. Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  Informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu lub w trakcie organizowanej obwoźnej zbiórki lub przekazać indywidualnie do Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Burmistrz Miasta Dynów,
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel-Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel-Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 11.05.2016
Publikacja informacji 11.05.2016
Aktualizacja informacji 06.07.2017 11:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 06.07.2017 11:35 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 06.07.2017 11:35 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 06.07.2017 11:35 Publikacja 1