Potwierdzanie umów dzierżawy zawieranych przez rolników

Nowe obowiązki  Burmistrza Miasta  w zakresie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych  przez rolników

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na  burmistrzów   ( wójtów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Znowelizowany art. 28 ust. 4 pkt 1 i art.  38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Burmistrza (Wójta) właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ust.4 pkt 1 u.s.r. uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził  burmistrz (wójt), właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c

W myśl art.38 pkt. 1 u.s.r. przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach.

W celu uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy należy złożyć do Urzędu  Miejskiego w Dynowie   wniosek (w załączeniu) wraz z podpisaną umową dzierżawy. Na wydanie w/w potwierdzenia Burmistrz ma 7 dni.

Według powyższych przepisów Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

 Uzyskanie potwierdzenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1546).

Umowa dzierżawy powinna zawierać następujące elementy:
- datę zawarcia umowy;
- miejsce zawarcia umowy;
- oznaczenie stron umowy, tj.  wydzierżawiającego i dzierżawcę ich imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, datę wydania dowodu i przez kogo został wydany lub nr paszportu jego datę wydania i przez kogo został wydany, (uwaga w dniu zawarcia umowy zarówno paszport jak i dowód osobisty powinny być ważne);
- opis przedmiotu dzierżawy: nr działki, powierzchnia działki, położenie działki – (obręb), oznaczenie gminy, nr księgi wieczystej;
- okres zawarcia umowy – w tym przypadku, co najmniej dziesięć lat;
- sposób korzystania przez dzierżawcę z gruntu (cel dzierżawy);
- określenie sposobu naliczania czynszu dzierżawnego.

Do pobrania w załączeniu wniosek

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 08.10.2020
Publikacja informacji 08.10.2020 13:13
Aktualizacja informacji 09.10.2020 14:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 09.10.2020 14:44 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 08.10.2020 13:17 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 08.10.2020 13:14 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 08.10.2020 13:13 Publikacja 1