Przetargi i zamówienia publiczne

Postępowania zakończone
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RRG.271.10.2017 2017-07-24 08:30 Rozwijanie infrastruktury społecznej przeznaczonej na działalność kulturalną poprzez remont budynku OSP przy ul. Szkolnej w Dynowie polegający na remoncie dachu i sali widowiskowej wraz ze sceną i balkonem współfinansowane przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania ...
RRG.271.8.2017 2017-06-20 08:30 Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb inwestycji pn. „Budowa kaplicy cmentarnej – etap II w Dynowie”
RRG.271.7.2017 2017-06-30 08:30 Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI ”Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
RRG.271.5.2017 2017-07-11 08:30 Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV” Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
RRG.271.2.2017 2017-03-03 08:30 Dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni przyrodniczej, matematycznej, fizycznej i komputerowej w Zespole Szkół w Dynowie przy ul. Szkolnej 11 w ramach realizacji projektu pn.”Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie" w ramach działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020”.