Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

II sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się II  sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2018-2028.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miejskiej Dynów do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Miejskiej Dynów w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko